ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

    มุ่งเน้นพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ
  • ปรัชญา “บริการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก”
  • วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและนำไปสู่ความเป็นสากล”

ข่าวประชาสัมพนธ์