โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลข ชมรมวิชาชีพการบัญชี

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารวิลเลจ
นายจักรกฤษณ์ พูนดี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลข แบบนักบัญชีขั้นพื้นฐาน”
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เครื่องคิดเลข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้นำความรู้ที่ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลขแบบบัญชีขั้นพื้นฐาน ในการอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมวิชาชีพการบัญชีเข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๙ คน วิทยากร จำนวน ๑ ท่าน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน ๓ ท่าน และพี่เลี้ยงกลุ่มประจำกิจกรรม จำนวน ๗ คน