รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนนักศึกษาประเภทโควต้า

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารเรียนเอ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควต้า ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา พาบุตรหลานมารายงานตัว ลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน และจองชุดอุปกรณ์การเรียน ทั้ง ปวช. และ ปวส. รวม ๒๖๔ คน