ประกาศยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคฤกูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศการยื่นคําร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคฤดูร้อน สําหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีความประสงค์ที่จะขอเปิดรายวิชา

เพื่อลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2561 ให้ขอรับแบบฟอร์ม และยื่นคําร้อง แจ้งความจํานงได้ที่

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

ยื่นคําร้องวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

ลงทะเบียนเรียนวันที่ 4 มีนาคม – 8 มีนาคม 2562

เริ่มเรียนวันที่ 11 มีนาคม – 26 เมษายน 2562

**หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่ต้องการขอเปิดรายวิชาต้องเขียนชื่อวิชา รหัสวิชา ให้ถูกต้องชัดเจน

2. จํานวนไม่เกิน 3 วิชารวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต และจํานวนคาบเรียนรวมจะต้องไม่เกิน 11 คาบ

3. ใบแจ้งความจํานงขอเข้าเรียนภาคฤดูร้อน ใช้เป็นเพียงข้อมูลในการพิจารณาว่าสมควรจะเปิดสอน หรือไม่ มิได้แสดงว่านักศึกษามาแจ้งความจํานงและจะต้องได้ลงทะเบียนวิชาที่แจ้งไว้ทุกคน

4. นักศึกษาที่ไม่มาปฏิบัติตามข้อ 1 จะไม่พิจารณาใบแจ้งความจํานง

5. เมื่อพ้นกําหนดเวลาที่กําหนดแล้ว จะไม่รับใบแจ้งความจํานง

6. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จะพิจารณารายวิชาที่สมควรเปิด และจะประกาศให้ทราบต่อไป