ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์

ปรัชญา

“บริการดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   สู้งานหนัก”

วิสัยทัศน์    

“เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

พันธ์กิจ                                                          

1. เป็นศูนย์กลางผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ประชาคมอาเซียน 2. จัดการศึกษาที่เชื่อมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบและทวิภาคี โดยสร้างเครือข่าย  ความร่วมมือ      ด้านอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

3. สร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

เป้าประสงค์

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข

2. วิทยาลัยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา          ทั้งภายในและต่างประเทศ

3. สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการจัดการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาคู่ขนาน 3 ประเทศ                 (ไทย ลาว เวียดนาม) ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี

4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

5. ครู และผู้เรียนมีผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

6. สังคม ชุมชนได้รับการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย ฯลฯ

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

1. พัฒนาสถานศึกษาตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินภายในได้แก่ตัวบ่งชี้ 1.4,1.5 และ1.7กำกับติดตามและแก้ไขปัญหาการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนทื่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนทื่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

2. ยกระดับคุณภาพ DVT

3. ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมของครู นักเรียน นักศึกษา

4. สร้างความร่วมมือกับทุกเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน

5. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน

     ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)                              

– พ.ศ. 2540  วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

– พ.ศ. 2541  ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่

– พ.ศ. 2546  ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงาน

ดีเด่นการประสานพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบแรก ปี        การศึกษา 2546

– พ.ศ. 2549  ได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสอง ปีการศึกษา 2549

– พ.ศ. 2554  ได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม ปีการศึกษา 2554

– พ.ศ. 2558  ได้รับโล่ห์ การจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)

– พ.ศ. 2559  ได้รับโล่ห์ การจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1       ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที่ 1    ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

มาตรการที่ 2    ทวิภาคี (ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี)

มาตรการที่ 3    ปฏิรูปการเรียนการสอน

มาตรการที่ 4    ปฏิรูปสื่อ หลักสูตรฐานสมรรถนะ

มาตรการที่ 5    สุภาพชนคนอาชีวะ

กลยุทธ์ที่ 2     เพิ่มปริมาณผู้เรียน

มาตรการที่ 1    ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา

มาตรการที่ 2    การสร้างและการกระจายโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3       เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

มาตรการที่ 1    พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 4       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

มาตรการที่ 1    สร้งความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทุกระดับ

มาตรการที่ 2    สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

(กลยุทธ์ และมาตรการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.)

4. ประวัติ ความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2530 บนเนื้อที่ 42 ไร่ ในนามเดิมเป็นวิทยาลัยเทคนิคเบ็ดเสร็จมุกดาหาร สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เปิดทำการสอนด้านวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในหลักสูตร ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2533 ได้โอนความรับผิดชอบไปอยู่ในสังกัดกองการศึกษาอาชีพ  ในนาม วิทยาลัยการอาชีพมุกดาหาร ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร” เนื่องใน         วโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ (หนังสือสำนักราชเลขาธิการใน พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2535)  ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มีเนื้อที่รวม  60ไร่     การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรปริญญาตรีแก่ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาด้านอาชีพ ทั้งนักศึกษาภาคปกติ  ทวิภาคี ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาการขาย

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                                                             

สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

สาขาวิชาโลจีสติกส์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

สาขาวิชาโยธา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี                                                              

  1. สาขาวิชาเครื่องกล
  2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

เครื่องหมายประจำสถานศึกษา

 

สีประจำสถานศึกษา               

เทา – เหลือง

สีเทา      คือ    ความแข็งแกร่งห้าวหาญ

สีเหลือง   คือ    ปัญญาที่มีความแตกฉาน

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา 

ต้นพญาสัตบรรณ (ต้นตีนเป็ด)

เพลงประจำสถานศึกษา

 

(ชาย)       วิทยาลัยสดใสดังดวงประทีป                  การอาชีพนวมินทราชินี

สง่างามพระราชทานเป็นศักดิ์ศรี               พระบารมีเอามโน และศิระกรานต์

(หญิง)    ลูกเทา-เหลืองขื่อเสียงเลื่องลือ                 เทานั้นคือความแข็งแกร่งห้าวหาญ

เหลืองเรืองรองดุจปัญญาที่แตกฉาน         หลอมดวงมาลย์คือพระวิษณุกรร

(พร้อม)  บริการดี มีวินัย                                             ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม

สร้างความคิดจิตวิญญาณมีงานทำ              มุ่งหนุนนำสังคมให้ตระการ

วิทยาลัยการอาชีพคู่ธานินทร์                        นวมินทราชินีมุกดาหาร

จะยืนยงทรนงในอุดมการณ์                            มุ่งสืบสานให้คงอยู่คู่ฟ้าไทย

(ประพันธ์โดย ผอ.ไพฑูรย์ เสนาสุ)