ข้อมูลครูและบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 สรุปอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง   จำนวน หมายเหตุ
1 ข้าราชการ
1.1 ผู้บริหาร 5 คน
1.2 ข้าราชการครู 35 คน
2. ลูกจ้างประจำ
ทั่วไป/สนับสนุน 5 คน
3. พนักงานราชการ
ทำหน้าที่สอน 15 คน
4.ลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่สอน 40 คน
ทั่วไป/สนับสนุน 33 คน
รวม 133 คน