ข้อมูลอาคารและสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

พื้นที่อาคาร ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ สำนักงาน พื้นที่ใช้ สอย หมายเหตุ
อาคารเอ ๔ ห้อง ๑๔ ห้อง อาคารอำนวยการ
อาคารบี ๑๐ ๖ ห้อง ๔ ห้อง คหกรรม
โรงฝึกงานเทคนิคโลหะ ๑ ห้อง ๒ ห้อง
โรงฝึกงานการก่อสร้าง ๓ ห้อง ๑ ห้อง
โรงฝึกงานเทคนนิคพื้นฐาน
โรงฝึกงานเครื่องกล ๒ ห้อง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา ๑๒ ห้อง ๔ ห้อง ไฟฟ้า,อิเล็กฯ
อาคารปฎิบัติการ 4 ชั้น ๑๒ ๓ ห้อง ๕ ห้อง เครื่องกล,บัญชี,เทคนิคพื้นฐาน
อาคารศูนย์วิทยบริการ ๑ ห้อง ๕ ห้อง ๓ ห้อง
โรงอาหาร
อาคารที่พัก 4 ชั้น
อาคารหอพักนักศึกษา
อาคารที่พักเรื่อนแถว
บ้านพักครู
บ้านพักคนงาน
บ้านพักผู้อำนวยการ
โรงจอดรถยนต์
โรงจอดรถจักรยานยนต์
สนามบาสเกตบอล
สนามคระกร้อ
สนามฟุตบอล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75  พรรษา ห้องปฏิบัติการ(Sound Lab) 1 ห้อง
ห้องเรียน 13 ห้อง
ปี ๒๕๕๑
อาคารโรงแรม ๑ หลัง ปี ๒๕๕๒
โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน ๒ ห้อง ๑ ห้อง ปี ๒๕๕๙
โรงอาหาร ๓ ชั้น ปี ๒๕๕๘