ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

           ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  ปวช.  ภาคเรียนที่ 1/2560
    ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
        แหล่งข้อมูล:งานทะเบียน
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
1 ช่างยนต์ /  เครื่องกล ยานยนต์ ปวช .1 6 132
ยานยนต์ ปวช .2 6 68
ยานยนต์ ปวช .3 6 78
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปวช .1 1 21
เครื่องมือกล ปวช .2 1 20
เครื่องมือกล ปวช .3 1 22
3 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ปวช .1 1 10
โครงสร้าง ปวช .2 1 11
โครงสร้าง ปวช .3 1 7
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ปวช .1 2 53
ไฟฟ้ากำลัง ปวช .2 2 33
ไฟฟ้ากำลัง ปวช .3 2 39
5 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปวช .1 2 36
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช .2 2 27
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช .3 1 22
6 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปวช .1 1 29
ก่อสร้าง ปวช .2 1 21
ก่อสร้าง ปวช .3 1 16
7 การบัญชี การบัญชี ปวช .1 2 61
การบัญชี ปวช .2 2 81
การบัญชี ปวช .3 2 43
8 การตลาด การตลาด ปวช .1 1 19
การตลาด ปวช .2 1 26
การตลาด ปวช .3 1 16
9 คอมพิเตอร์ธุระกิจ คอมพิเตอร์ธุระกิจ ปวช .1 1 45
คอมพิเตอร์ธุระกิจ ปวช .2 1 32
คอมพิเตอร์ธุระกิจ ปวช .3 1 34
10 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ปวช .1 1 19
อาหารและโภชนาการ ปวช .2 1 19
อาหารและโภชนาการ ปวช .3 1 13
11 การโรงแรม การโรงแรม MEP ปวช .1 1 13
การโรงแรม MEP ปวช .2 1 7
การโรงแรม MEP ปวช .3 1 11

 

            วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
          ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปวส.  ภาคเรียนที่ 1/2560
      ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
        แหล่งข้อมูล:งานทะเบียน
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
1 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส .1 4 85
เทคนิคยานยนต์ ปวส .2 4 73
2 เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ปวส .1 2 50
แม่พิมพ์โลหะ ปวส .2 2 29
3 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส .1 1 2
เทคโนโลยงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส .2 1 9
4 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส .1 4 85
ไฟฟ้ากำลัง ปวส .2 3 72
5 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส .1 2 26
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส .2 2 37
6 โยธา โยธา ปวส .1 2 37
โยธา ปวส .2 2 48
7 การบัญชี การบัญชี ปวส .1 3 116
การบัญชี ปวส .2 3 107
8 คอมพิเตอร์ธุระกิจ คอมพิเตอร์ธุระกิจ ปวส .1 2 47
คอมพิเตอร์ธุระกิจ ปวส .2 2 48
9 การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ ปวส .1 2 53
การจัดการโลจิสติกส์ ปวส .2 2 35
10 อาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร ปวส .1 2 10
การประกอบอาหาร ปวส .2 2 9
11 การโรวแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส .1 1 25
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส .2 1 12
12 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส .1 1 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส .2 1 14